Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Masz pytanie ?

Regulamin

I. Wstęp

1. Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa ogólne warunki, podstawowe zasady oraz sposób prowadzenia sprzedaży dokonywanej przez sklep internetowy pod adresem www.aromadream.pl i www.aromadream.eu zwany dalej „Sklepem” na rzecz klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny.

2. Sklep internetowy pod adresem www.aromadream.pl i www.aromadream.eu jest własnością PTG Trading Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Łomiańska 5a, 01-685 Warszawa NIP 118-213-36-34 REGON 365944327 KRS: 0000649074

3. Podmiot, który złożył zamówienie korzystając z witryny www.aromadream.pl lub www.aromadream.eu jest zwany dalej „Kupującym” lub Klientem”.

4. Składając zamówienie na stronie internetowej www.aromadream.pl lub www.aromadream.eu Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego warunki w całości.

5. Dane do wpłat za zamówienia złożone na www.aromadream.eu lub www.aromadream.pl są następujące:

PTG Trading Sp. z o.o. Sp. k. ul. Łomiańska 5a 01-685 Warszawa BZ WBK 85 1090 1030 0000 0001 3391 8230

6. Żaden przedstawiony przez Sprzedawcę cennik ani inne zestawienie cen podane na stronie internetowej, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1 kodeksu cywilnego.

II. Postanowienia ogólne

1. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe i nie majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także prawa do wzorców, formularzy oraz logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony w Regulaminie i za zgodą Sprzedawcy.

2. Sklep Internetowy jest udostępniany przez Sprzedawcę za pośrednictwem sieci internet i strony internetowej Sklepu, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych dotyczących oferowanych towarów, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci internet.

4. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu lub strony Sklepu przez Klientów lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.

5. Korzystanie ze Sklepu oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na stronie internetowej Sklepu.

6. Korzystanie ze Sklepu odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

7. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby korzystanie ze Sklepu było możliwe z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Sprzedawca nie gwarantuje, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Kupującego Internetu, umożliwi korzystanie ze Sklepu Internetowego.

8. W celu złożenia zamówienia w Sklepie oraz w celu korzystania z usług dostępnych na stronach internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

9. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

10. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

III. Konto klienta

1. Każdy Klient uprawniony jest do założenia oraz używania indywidualnego panelu, uruchomionego na jego rzecz przez Sprzedawcę, zwanego dalej ”Kontem”, W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać rejestracji.

2. Rejestracja nie jest konieczna do składania przez Klientów zamówień w Sklepie Internetowym.

3. W celu rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło (oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie internetowym).

4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem poniższych zasad:

- 1. Klient powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego chyba, że pole jest oznaczone jako opcjonalne;

- 2. informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Klienta i być zgodne z prawdą, przy czym Klient jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego;

- 3. Klient powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego;

- 4. Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z Regulaminem (art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych).

5. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:

- 1. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Klienta postanowień Regulaminu;

- 2. upoważnieniem Sprzedawcy do przetwarzania danych osobowych Klienta zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta i wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Klienta.;

6. W trakcie rejestracji, Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych uwzględnia, iż:

- 1. zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta;

- 2. Klientowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści oraz poprawiania danych osobowych;

- 3. powierzenie Sprzedawcy danych osobowych następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.

7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Sprzedawcy lub reklamodawców współpracujących ze Sprzedawcą na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w formularzu rejestracyjnym.

8. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu (oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta).

9. Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcę, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie zmienić Hasło, wykorzystując odpowiednie funkcjonalności w ramach Konta Klienta.

10. Sprzedawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na stronie internetowej Sklepu. W przypadku zastosowania przez Sprzedawcę powyższych zabezpieczeń, Klienci zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

IV. Składanie zamówień

1. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest prawidłowe jego złożenie poprzez:

- 1. stronę internetową www.aromadream.eu lub www.aromadream.pl e-mailowo na adres info@aromadream.eu

- 2. telefonicznie:  514 200 959

2. Złożone zamówienie jest ważne przez 7 dni. Po tym czasie zostanie automatycznie anulowane, jeśli nie zostanie opłacone/odebrane/zrealizowane.

3. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony Internetowej Sklepu.

4. Klient kompletuje zamówienie, wybierając towar, którym jest zainteresowany, przez wybór polecenia "DO KOSZYKA" pod danym towarem znajdującym się na stronie internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy. Wysłanie formularza następuje przez aktywację odpowiedniego pola „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” w formularzu zamówienia. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy Klientowi wyświetlany jest Formularz Informacyjny z informacjami określonymi w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów takimi jak cena łączna wybranych towarów oraz łączny koszt wybranego sposobu dostawy.

5. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzadaży towarów będących przedmiotem zamówienia.

6. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty.

7. Na podstawie złożonego zamówienia, Sprzedawca dokonuje weryfikacji dostępności w Sklepie zamówionego przez Klienta towaru.

8. W przypadku braku w Sklepie zamówionego towaru albo braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, gdy zakup towarów od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach.

9. Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa Sprzedawca może zaproponować Klientowi:

- 1. anulowanie całości zamówienia (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia);

- 2. anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa w racjonalnym terminie (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia w zakresie, w jakim nie jest ona możliwa);

- 3. podział zamówienia oraz określenie terminu realizacji zamówienia w części, której realizacja pierwotnie nie jest możliwa (wybór tej opcji przez Klienta powoduje, że Dostawa dokonana zostanie w odrębnych przesyłkach, przy czym Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów Dostawy związanych z podziałem zamówienia).

10. W przypadku pozytywnej weryfikacji dostępności towaru, Klient otrzymuje od Sprzedawcy, na adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu przez niego zamówienia do realizacji.

11. Ceny na stronie internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze:

- 1. stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich;

- 2. nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy;

- 3. nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych, jeżeli adres dostawy jest poza terytorium Polski.

12. Ostateczną ceną wiążącą strony umowy sprzedaży jest cena towaru zawarta na stronie internetowej Sklepu w momencie składania zamówienia przez Klienta.

13. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy oraz określeniu formy płatności w ostatnim kroku zakupu.

14. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

- 1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie, zaś wysyłka dokonana zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

- 2. gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie);

- 3. gotówką przy odbiorze własnym (w tym przypadku realizacja zamówienia i jego przygotowanie do odbioru zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie);

- 4. przelewem za pośrednictwem portalu transferuj.pl (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie, zaś wysyłka dokonana zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

- 5. kartą płatniczą (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie, zaś wysyłka dokonana zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy).

15. Klient nie ma możliwości zapłaty za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze.

16. Klient może modyfikować zamówienie, do chwili otrzymania na adres poczty elektronicznej Klienta informacji potwierdzającej nadanie przesyłki przez Sprzedawcę. W szczególności, zmiany mogą dotyczyć zakresu przedmiotowego zamówienia, anulowania całości lub części zamówienia, zmiany adresu dostawy, lub zmiany danych na fakturze VAT. W przypadku dodania przez Klienta nowych towarów do zamówienia będącego już w trakcie realizacji, lecz przed nadaniem przesyłki przez Sprzedawcę, może wpłynąć to na przedłużenie czasu realizacji zamówienia. W przypadku rezygnacji z całości lub części zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana przez Klienta z góry, zwrot odpowiedniej kwoty przez Sprzedawcę nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dokonania modyfikacji przez Klienta.

17. Sprzedawca może zamieścić na stronie internetowej Sklepu informację o liczbie orientacyjnych dni roboczych, potrzebnych do realizacji zamówienia.

18. Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem dostawcy, na adres wskazany w formularzu zamówienia.

19. W dniu wysłania towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

20. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika dostawcy.

21. Klient ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

22. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem dostawy fakturę VAT obejmującą dostarczane towary oraz Formularz Informacyjny.

23. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia, jako adres dostawy, pracownik dostawcy pozostawi awizo. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego towaru do Sklepu internetowego przez dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt dostawy.

24. Sklep zastrzega sobie prawo do nierealizowania zamówień bez udostępnienia kontaktu, pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.

V. Warunki dostawy

1. Sklep nadaje przesyłki wyłącznie na terenie Polski.

2. Aktualne informacje na temat kosztów dostawy oraz przewoźników znajdują się pod adresem http:// www.aromadream.eu/informacja/6/koszt-dostawy

3. Zamówienia, za które płatność została zaksięgowana na rachunku bankowym Sklepu w dni robocze (pon-pt) do godziny 11:00, zostają wysłane jeszcze tego samego dnia, natomiast zamówienia za które płatność została zaksięgowana w dni robocze (pon-pt) po godzinie 12:00, zostaną wysłane w następnym dniu roboczym.

4. Sklep zobowiązuje się dokonać wysyłki w najkrótszym możliwym terminie zgodnie z punktem 1. powyżej.

VI. Zasady zwrotu towaru

1. Sprzedawca prosi Klientów o sprawdzanie zawartości przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń towaru uprzejmie prosimy o spisanie z kurierem doręczającym protokół szkody  i przesłanie go na adres info@aromadream.eu lub dostarczenie w inny wybrany przez Klienta sposób. Spisanie protokołu nie jest jednak warunkiem koniecznym do zwrotu towaru na podstawie punktu 2 lub jego reklamacji.

2. Kupującemu przysługuje prawo do:

- 1. zwrotu towaru w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru, bez podania przyczyny;

- 2. reklamacji towaru;

3. W przypadku zwrotu towaru lub jego reklamacji Kupujący proszony jest o wypełnienie formularza reklamacyjnego znajdującego się na stronie www.aromadream.eu. Nie jest to jednak warunek konieczny do zwrotu towaru lub uznania reklamacji.

4. W przypadku zwrotu towaru lub uwzględnienia reklamacji Sklep zwraca Klientowi, kwotę obejmującą cenę towaru oraz koszty wysyłki towaru za pomocą najtańszej dostępnej w Sklepie opcji dostawy.

5. Koszty odesłania towaru w przypadku odstąpienia od umowy ponosi Klient, natomiast koszty zwrotu towaru przy reklamacji w razie jej uwzględnienia ponosi Sklep.

6. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub w formie elektronicznej w terminie 14 dni od dnia Dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy i Sklep jest uprawniony do potrącenia od zwracanej Klientowi kwoty równowartość pomniejszonej wartość.

VII. Reklamacje

1. Reklamacja może polegać na:

- 1. żądaniu doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy,

- 2. domaganiu się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy wraz ze zwrotem uiszczonej ceny.

2. Jeżeli Sklep, otrzymał od Klienta, żądanie reklamacji, i nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

3. Klient traci uprawnienia do reklamacji, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym Sklepu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

4. Sklep odpowiada względem Klienta za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Klientowi, termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.

5. Celem rozpatrzenia reklamacji towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany towar wraz z, jeśli to możliwe, dowodem zakupu. Reklamowany towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Sprzedawcy. Sprzedawca w razie uznania reklamacji zwraca Klientowi udokumentowane koszty przesyłki.

6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi albo wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy, obniży cenę albo zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni.

VIII. Gwarancja

1. Sklep nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty

IX. Zwrot należności

1. Sklep dokonuje zwrotu Klientom należności w ciągu 14 dni w przypadku:

- 1. rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub z części zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny);

- 2. odstąpienia od umowy przez Klienta będącego Konsumentem w terminie 14 dni;

- 3. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy w przypadku uznania reklamacji;

2. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób dokonania zwrotu płatności:

- 1. w przypadku zapłaty „z góry” przelewem, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta.

- 2. w przypadku zapłaty „za pobraniem” lub przy „odbiorze osobistym”, Sklep dokonuje zwrotu za pośrednictwem przekazu pocztowego lub na rachunek bankowy Klienta po uprzednim ustaleniu z Klientem wybranej przez niego formy zwrotu oraz wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego.

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej wezwania, Klient nie przekaże Sklepowi wymaganych danych lub gdy odpowiedź na wezwanie będzie niekompletna i uniemożliwi skuteczne dokonanie zwrotu. Sklep wolny jest od odpowiedzialności, także gdy zwrotu nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego. Zwrot należności dokonany zostanie w takim przypadku, niezwłocznie po uzyskaniu ww. danych od Klienta.

X. Odpowiedzialność

1. Sklep uprzedza, że może nastąpić przerwa lub zakłócenie w świadczeniu usług drogą elektroniczną i udostępnianiu Stron Internetowych Sklepu, której powodem może być:

- 1. modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Sprzedawcy;

- 2. siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Sklepu).

2. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, wynikające z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Klienta, w szczególności za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (z winy Klienta) jego Hasła. Sklep ponosi jednak odpowiedzialność, jeśli utrata przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Sklep lub przyczyn, za które Sklep ponosi odpowiedzialność.

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich ze Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

5. Wyłącznym źródłem zobowiązań Sklepu jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

XI. Ochrona danych osobowych

1. Klient podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, ale do rejestracji i założenia Konta Klienta, złożenia zamówienia oraz ewentualnego zawarcia i wykonania umowy sprzedaży podanie danych osobowych jest niezbędne. Dane osobowe Klienta będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do korzystania ze Sklepu, złożenia, realizacji zamówienia, w tym dokonania rozliczeń, składania reklamacji, jak również ewentualnego dochodzenia roszczeń oraz innych celów określonych w Regulaminie.

2. Sprzedawca zapewnia Klientowi realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”), w szczególności prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

3. Dane osobowe Klienta, o ile wyrazi na to zgodę, mogą być wykorzystywane przez Sprzedawcę, w imieniu własnym lub na zlecenie jego partnera biznesowego (Grupa Allegro Sp. z o.o.), do przesyłania mu drogą elektroniczną na adres e-mail informacji reklamowych i promocyjnych, a także w innych celach marketingowych związanych z działalnością Sprzedawcy. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych.

4. Sprzedawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

5. Sprzedawca oświadcza, że wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym RODO oraz aby chronić prawa osób, których dane dotyczą. W szczególności Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.

6. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta podmiotom świadczącym usługi przewozu rzeczy w zakresie niezbędnym do realizacji dostaw oraz dokonania przez Klienta płatności on-line, w szczególności za pośrednictwem systemu Tpay (prowadzonego przez Krajowy Integrator Płatności S.A.)

7. Klient dokonujący zakupu w Sklepie może wyrazić zgodę na przekazanie swojego adresu e  mail do bazy danych osobowych której Administratorem jest Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przez Sklep oraz na przetwarzanie przez firma PTG Trading Sp. z o.o. Sp. k. oraz przez Grupę Allegro Sp. z o.o., danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety oceny procesu składania zamówienia, ankiety oceny realizacji zamówienia, ankiety oceny produktu oraz potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących oraz dla celów marketingowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

XII. Polityka prywatności i Cookies

1. Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Sprzedawca. Zamieszczać informacje w urządzeniu końcowym Klienta i korzystać z nich mogą także podmioty współpracujące z firmą Paweł Stelmach., m.in. porównywarki cen (Ceneo) lub Grupa Allegro. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Ciasteczka w zasadzie nie pozwalają na identyfikuję osób fizycznych, jednakże z uwagi na dbałość Sprzedawcy z jaką podchodzi do ochrony danych osobowych swoich klientów stosowane są do nich środki ochrony przewidziane dla danych osobowych. Zapisywanie Ciasteczek nie ma ujemnego wpływu ani na oprogramowanie, z którego korzysta Użytkownika, ani na jego sprzęt. Ciasteczka co do zasady zawierają nazwę domeny strony internetowej, z której pochodzą, swój unikalny numer oraz czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Plik cookie umożliwia odczyt informacji w nim zawartych jedynie serwerowi, z którego pochodzi.

3. Sprzedawca korzysta z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:

- 1. świadczenia usług;

- 2. dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Klientów oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;

- 3. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Klientów i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

- 4. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

- 5. utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki czemu Klient nie musi na każdej podstronie internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła;

- 6. prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Klienta czy jego miejsce zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego) i z gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania Klientowi tej samej reklamy;

- 7. realizacji ankiet - w szczególności by uniknąć wielokrotnej prezentacji tej samej ankiety temu samemu Odbiorcy oraz by prezentować ankiety w sposób uwzględniający zainteresowania odbiorców. Samo przechowywanie cookies lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu Kupującego.

4. Sklep jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, REGON: 302655470 polegającej na przesyłaniu przez Ceneo do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w Sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet.

5. Użytkownik dokonujący zakupu w Sklepie może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Ceneo. oraz na przetwarzanie przez Ceneo jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w pkt 11 par. XIII Regulaminu.

XIII. Postanowienia końcowe

1. Sprzedający dokłada należytej staranności, aby informacje zawarte na stronie internetowej www.aromadream.eu były dokładne. Uprzedzamy jednak, iż istnieje możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywania aktualizacji serwisu internetowego www.aromadream.eu lub www.aromadream.pl

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

3. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Sklepu Internetowego.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedającego, który nie może być krótszy niż 3 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Kupujący przy pierwszym logowaniu na Koncie Klienta licząc od chwili wejścia w życie zmian Regulaminu zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Za akceptację zmian uważa się zaznaczenie właściwego miejsca na informacji o zmianie regulaminu, choćby odbyło się bez logowania. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy ze Sprzedającym.

5. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie głównej Sklepu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu.